کلمه جو
صفحه اصلی

اشنان فروش

فرهنگ فارسی

فروشنده اشنان . حرضی . اشنانی

لغت نامه دهخدا

اشنان فروش. [ اُ ف ُ ] ( نف مرکب ) فروشنده اشنان. حُرْضی . ( منتهی الارب ). اشنانی. رجوع به اشنانی و حُرْضی شود.


کلمات دیگر: