کلمه جو
صفحه اصلی

عاشق خشک

فرهنگ فارسی

کنایه از عاشق خسیس و رذل و بی صدق است .

لغت نامه دهخدا

عاشق خشک. [ ش ِ ق ِ خ ُ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایت ازعاشق خسیس و رذل و بی صدق است. ( برهان ) ( آنندراج ).


کلمات دیگر: