کلمه جو
صفحه اصلی

خانه صاحب

فرهنگ فارسی

صاحبخانه بلهجه مردم گیلان خدای خانه

لغت نامه دهخدا

خانه صاحب. [ ن َ / ن ِ ح ِ ]( اِ مرکب ) صاحبخانه بلهجه مردم گیلان. خدای خانه.


کلمات دیگر: