کلمه جو
صفحه اصلی

چرب ساختن

فرهنگ فارسی

چرب کردن . پر روغن ساختن

لغت نامه دهخدا

چرب ساختن. [ چ َ ت َ ] ( مص مرکب ) چرب کردن. پرروغن ساختن. چرب و روغندار کردن غذا و خوراک : شعشع الثرید؛ یعنی چرب ساخت و بسیار کرد روغن اشکنه را. ( منتهی الارب ). || روغن آلوده کردن جائی یا چیزی. رجوع به چرب کردن شود.


کلمات دیگر: