کلمه جو
صفحه اصلی

راپچ

فرهنگ فارسی

ده کوچکیست از دهستان گابریک بخش جاسک شهرستان بندر عباس .

لغت نامه دهخدا

راپچ. [ پ ِ ] ( اِخ ) ده کوچکی است از دهستان گابریک بخش جاسک شهرستان بندرعباس واقع در 58هزارگزی جنوب راه مالرو چاه بهار به جاسک. سکنه آن 25 تن است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8 ).


کلمات دیگر: