کلمه جو
صفحه اصلی

دات شاهپوهر

فرهنگ فارسی

نام موبد اردشیر خوره

لغت نامه دهخدا

دات شاهپوهر. ( اِخ ) نام موبد اردشیرخوره. صورت و نام وی بر سنگی گرانبها منقورست. ( سبک شناسی ج 1 ص 51 بنقل از ایران در زمان ساسانیان چ 1 ص 72 ).


کلمات دیگر: