کلمه جو
صفحه اصلی

نخوت فروش

فرهنگ فارسی

متکبر و مغرور بزرگ منش

لغت نامه دهخدا

نخوت فروش. [ ن ِخ ْ / ن ِخ ْ وَ ف ُ ] ( نف مرکب ) متکبر. مغرور. ( آنندراج ). نخوت پیشه. بزرگ منش. متکبر. دارای تکبر.خودبین. خودپرست. طالب جاه و جلال. ( ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: