کلمه جو
صفحه اصلی

بدوار

فرهنگ فارسی

بد گمان و بد خیال یا زیان آور .

لغت نامه دهخدا

بدوار. [ ب َدْ ] ( ص ) بدگمان و بدخیال. || زیان آور. ( ناظم الاطباء ) ( از اشتنگاس ).


کلمات دیگر: