کلمه جو
صفحه اصلی

پرواز خارجی

فرهنگ فارسی

پرواز بر فراز یک یا چند کشور بیگانه


فرهنگستان زبان و ادب

{international flight} [حمل ونقل هوایی] پرواز بر فراز یک یا چند کشور بیگانه


کلمات دیگر: