کلمه جو
صفحه اصلی

پرواز موردی

فرهنگ فارسی

پرواز‌های بدون برنامۀ هواگَردهای سبک به‌ویژه هواگَردهای بدون رادیو


فرهنگستان زبان و ادب

{random flight} [حمل ونقل هوایی] پرواز های بدون برنامۀ هواگَردهای سبک به ویژه هواگَردهای بدون رادیو


کلمات دیگر: