کلمه جو
صفحه اصلی

باکتری خونی

فرهنگ فارسی

وجود باکتری در خون


فرهنگستان زبان و ادب

{bacteremia} [پزشکی] وجود باکتری در خون


کلمات دیگر: