کلمه جو
صفحه اصلی

داره الردم

فرهنگ فارسی

موضعی است از آن بنی کلاب

لغت نامه دهخدا

( دارةالردم ) دارةالردم. [ رَ تُرْ رَ] ( اِخ ) موضعی است از آن بنی کلاب. ( معجم البلدان ).


کلمات دیگر: