کلمه جو
صفحه اصلی

مهر خوردن

فرهنگ فارسی

مهمور شدن به مهر اندر آمدن نقش مهر به خود گرفتن .

لغت نامه دهخدا

مهر خوردن. [ م ُ خوَرْ / خُرْ دَ ] ( مص مرکب ) ممهور شدن. به مهر اندرآمدن. نقش مهر به خود گرفتن.


کلمات دیگر: