کلمه جو
صفحه اصلی

حسن قیروانی

فرهنگ فارسی

ابی خلف ابن عبدالله بن بلیمه مقری ساکن اسکندریه بود اوراست تلخیص العبارات

لغت نامه دهخدا

حسن قیروانی. [ ح َ س َ ن ِ رَ ] ( اِخ ) ابن رشیق ازدی مکنی به ابوعلی. ساکن صقلیه ( سیسیل ) بود ( 390-463 هَ. ق. ). او راست : «الانموذج »و دوازده کتاب دیگر او نیز در هدیة العارفین ج 1 ص 276 و اعلام زرکلی ص 225 از وفیات الاعیان ج 1 آمده است.

حسن قیروانی. [ ح َ س َ ن ِ رَ ] ( اِخ ) ابی خلف بن عبداﷲبن بلیمه مقری. ساکن اسکندریه بود و در 514 هَ. ق. درگذشت. او راست : «تلخیص العبارات » در قرائت.( هدیة العارفین ج 1 ص 278 ) ( حسن المحاضرة ج 1 ص 228 ).

حسن قیروانی . [ ح َ س َ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابن رشیق ازدی مکنی به ابوعلی . ساکن صقلیه (سیسیل ) بود (390-463 هَ . ق .). او راست : «الانموذج »و دوازده کتاب دیگر او نیز در هدیة العارفین ج 1 ص 276 و اعلام زرکلی ص 225 از وفیات الاعیان ج 1 آمده است .


حسن قیروانی . [ ح َ س َ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابی خلف بن عبداﷲبن بلیمه مقری . ساکن اسکندریه بود و در 514 هَ . ق . درگذشت . او راست : «تلخیص العبارات » در قرائت .(هدیة العارفین ج 1 ص 278) (حسن المحاضرة ج 1 ص 228).کلمات دیگر: