کلمه جو
صفحه اصلی

اصلیه

فرهنگ فارسی

تانیث اصلی به معنی بنیادی، اساسی، مقابل فرعیه
( صفت ) موئ نث اصلی : اجزائ اصلیه .

لغت نامه دهخدا

اصلیة. [ اَ لی ی َ ] (ع ص نسبی ) تأنیث اصلی . مقابل فرعیة: جهات اصلیة. رجوع به اصلی و اصل و جهات شود. || چیزهای اصلی . (ناظم الاطباء).
- حروف اصلیة ؛ حروفی باشند که در صرف کلمه باقی و پایدارند، در برابر حروف زایدة. رجوع به حرف زائد و کشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 355 شود.


فرهنگ عمید

بنیادی، اساسی.


کلمات دیگر: