کلمه جو
صفحه اصلی

وزال

فرهنگ فارسی

( اسم ) طاوسی سفید

لغت نامه دهخدا

وزال. [ وِ ] ( اِ ) ( گیاه ) طاوسی سفید. ( فرهنگ فارسی معین ).


کلمات دیگر: