کلمه جو
صفحه اصلی

خدایا

فارسی به انگلیسی

gee, gosh

O God!


جدول کلمات

یارب

پیشنهاد کاربران

ربی


کلمات دیگر: