کلمه جو
صفحه اصلی

نواسنج

فرهنگ فارسی

نوا پرداز ٠ نوا ساز ٠ نوا طراز ٠ مطرب ٠ مغنی ٠ یا نوا شناس ٠

لغت نامه دهخدا

نواسنج. [ ن َ س َ ] ( نف مرکب ) نواپرداز. نواساز. نواگر. نواطراز. مطرب. ( آنندراج ). مغنی.( ناظم الاطباء ). || نواشناس. ( آنندراج ).


کلمات دیگر: