کلمه جو
صفحه اصلی

خلق تر

فرهنگ فارسی

کهنه تر ژنده تر

لغت نامه دهخدا

خلق تر. [ خ َ ل َ ت َ ] ( ص تفضیلی ) کهنه تر. ژنده تر : و کار عالم هر سال بی رونقتر می گشت و لباس معاش خلق هر ماه خلق تر می شد. ( جهانگشای جوینی ).


کلمات دیگر: