کلمه جو
صفحه اصلی

خلقیس

فرهنگ فارسی

نام ناحیتی است کالسیس

لغت نامه دهخدا

خلقیس.[ خ َ ] ( اِخ ) نام ناحیتی است. کالسیس . رجوع به کالسیس در این لغت نامه شود.


کلمات دیگر: