کلمه جو
صفحه اصلی

ریش بلند

فرهنگ فارسی

دارای ریشی بلند و دراز

لغت نامه دهخدا

ریش بلند. [ ب ُ ل َ ] ( ص مرکب ) دارای ریشی بلند و دراز. ( یادداشت مؤلف ).


کلمات دیگر: