کلمه جو
صفحه اصلی

مترقبه


مترادف مترقبه : محتمل، شدنی، منتظره

متضاد مترقبه : غیرمترقبه

فارسی به انگلیسی

matter-of-course

مترادف و متضاد

محتمل، شدنی، منتظره ≠ غیرمترقبه


فرهنگ فارسی

( اسم ) مونث مترقب .

پیشنهاد کاربران

پیش بینی شده

قابل انتظار. . . محتمل

قابل تحمل


کلمات دیگر: