کلمه جو
صفحه اصلی

پذیرایی تعارفی

فرهنگ فارسی

شیوه‌ای از پذیرایی که در آن پیش‌خدمت دیس‌های پر از غذای آماده را به تالار می‌برد و به مهمانان تعارف می‌کند و در صورت اعلام تمایل ایشان غذا را برای آنها می‌کشد


فرهنگستان زبان و ادب

{platter service} [گردشگری و جهانگردی] شیوه ای از پذیرایی که در آن پیش خدمت دیس های پر از غذای آماده را به تالار می برد و به مهمانان تعارف می کند و در صورت اعلام تمایل ایشان غذا را برای آنها می کشد


کلمات دیگر: