کلمه جو
صفحه اصلی

اثر چاه

فرهنگ فارسی

آشفتگی ایجادشده در چاه‌نگاره به سبب اندازه و تأثیر چاه و زون تاخته


فرهنگستان زبان و ادب

{borehole effect} [ژئوفیزیک] آشفتگی ایجادشده در چاه نگاره به سبب اندازه و تأثیر چاه و زون تاخته


کلمات دیگر: