کلمه جو
صفحه اصلی

پیک فلک

فرهنگ فارسی

ماه ماه که کنایه از قمر باشد

لغت نامه دهخدا

پیک فلک. [ پ َ / پ ِ ک ِ ف َ ل َ ] ( اِخ ) ماه. ماه که کنایه از قمر باشد. ( آنندراج ) ( برهان ).


کلمات دیگر: