کلمه جو
صفحه اصلی

گوارش کافور

فرهنگ فارسی

جهت ضعف معده و هاضمه و بلغم غلیظ و خفقان نافع است . زنجبیل

لغت نامه دهخدا

گوارش کافور. [ گ ُ رِ ش ِ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) جهت ضعف معده و هاضمه و بلغم غلیظ و خفقان نافع است. زنجبیل ، فلفل ، دارفلفل ، دارچینی ، قرفه ، ساذج هندی ، جوزبوا، صندل زرد و عودالبلسان ، هیل ، بسباسه ، قرنفل ، نارمشک ، طالیسفر، سعد، طباشیر، عود هندی از هر یک سه مثقال و نیم ، نود مثقال قند را به قوام آورده بسرشند. ( تحفه حکیم مؤمن ).


کلمات دیگر: