کلمه جو
صفحه اصلی

علی حریری

فرهنگ فارسی

ابن محمد حریری شاعری از غلاه بود و نام او در دمیه القصر باخرزی آمده است

لغت نامه دهخدا

علی حریری. [ ع َ ی ِ ح َ ] ( اِخ ) از عالمان اوایل قرن چهاردهم هجری بود. او راست : الاخبارالسنیةو الحروب الصلیبیة، که در سال 1329 هَ. ق. در قاهره به چاپ رسید. ( از معجم المؤلفین بنقل از ایضاح المکنون بغدادی ج 1 ص 42. فهرس دارالکتب المصریة ج 5 ص 14 ).

علی حریری. [ ع َ ی ِ ح َ ] ( اِخ ) ابن حسین بن منصور حریری ، مکنّی به ابوالحسن. وی متصوف و شیخ فقرای حریریة بود. اصل او حورانی و از قبیله بنی الزمان است. مادرش دمشقی بود و خود نیز در دمشق بزرگ شد. و با اینکه به زندقه و ارتکاب محرمات تجاهر می کرد، ادعای تصوف نیز داشت. و الملک الصالح چون این بشنید او را احضار کرد ولی وی فرار برگزید. و پس از دستگیری درسال 654 هَ. ق. در زندان درگذشت. و نجم بن اسرائیل قصیده ای نیکو در مرثیه او سرود. ( از اعلام زرکلی بنقل از فوات الوفیات ج 2 ص 42. النجوم الزاهرة ج 6 ص 359 ).

علی حریری. [ ع َ ی ِ ح َ ] ( اِخ ) ابن احمد حریری. شاعری از غلاة بود و نام او در دمیةالقصر باخرزی آمده است. ( از الذریعه آقابزرگ طهرانی ج 9 ص 747 بنقل از نسمةالسحر فیمن تشیع و شعر ضیاءالدین ).

علی حریری . [ ع َ ی ِ ح َ ] (اِخ ) ابن احمد حریری . شاعری از غلاة بود و نام او در دمیةالقصر باخرزی آمده است . (از الذریعه ٔ آقابزرگ طهرانی ج 9 ص 747 بنقل از نسمةالسحر فیمن تشیع و شعر ضیاءالدین ).


علی حریری . [ ع َ ی ِ ح َ ] (اِخ ) ابن حسین بن منصور حریری ، مکنّی به ابوالحسن . وی متصوف و شیخ فقرای حریریة بود. اصل او حورانی و از قبیله ٔ بنی الزمان است . مادرش دمشقی بود و خود نیز در دمشق بزرگ شد. و با اینکه به زندقه و ارتکاب محرمات تجاهر می کرد، ادعای تصوف نیز داشت . و الملک الصالح چون این بشنید او را احضار کرد ولی وی فرار برگزید. و پس از دستگیری درسال 654 هَ . ق . در زندان درگذشت . و نجم بن اسرائیل قصیده ای نیکو در مرثیه ٔ او سرود. (از اعلام زرکلی بنقل از فوات الوفیات ج 2 ص 42. النجوم الزاهرة ج 6 ص 359).


علی حریری . [ ع َ ی ِ ح َ ] (اِخ ) از عالمان اوایل قرن چهاردهم هجری بود. او راست : الاخبارالسنیةو الحروب الصلیبیة، که در سال 1329 هَ . ق . در قاهره به چاپ رسید. (از معجم المؤلفین بنقل از ایضاح المکنون بغدادی ج 1 ص 42. فهرس دارالکتب المصریة ج 5 ص 14).


دانشنامه عمومی

علی حریری (۱۰۰۹–۱۰۷۹ یا ۱۴۲۵–۱۴۹۵ میلادی) جزو اولین شعرای کُرد شناخته شده است که در قرن ۱۱ یا ۱۵ میلادی در منطقهٔ حکاری می زیست.از او آثاری به جای مانده است. او از جمله کسانی بود که مکتب شعری جدیدی را به مرکزیت جزیرهٔ بوتان در میانرودان ایجاد کرد. وی، برخلاف دیگر ادبای روحانی زمانه اش، که به فارسی یا عربی شعر می سرودند، با زبان مادری اش طبع شعری خویش را آزمود.
مضمون های موردعلاقهٔ وی عشق به زادگاه، زیبایی های طبیعتش و زیبایی دختران سرزمینش بودند.


کلمات دیگر: