کلمه جو
صفحه اصلی

ستاره حشم

فرهنگ فارسی

در صفت ملوک مستعمل است از القاب پادشاه

لغت نامه دهخدا

ستاره حشم. [ س ِ رَ / رِ ح َ ش َ ] ( ص مرکب ) در صفت ملوک مستعمل است. ( آنندراج )( بهار عجم ). از القاب پادشاه : سکندرسپاه ،ستاره حشم ، سلیمان اقتدار، کواکب خدم. ( حبیب السیر ).


کلمات دیگر: