کلمه جو
صفحه اصلی

بئر رومه

فرهنگ فارسی

نام چاهی بوده است در مدینه

لغت نامه دهخدا

بئر رومه.[ ب ِءْ رِ م َ ] ( اِخ ) نام چاهی بوده است در مدینه که نصف آن را عثمان به 35 هزار درهم خریداری و وقف برمسلمانان نمود و صاحب آن دوباره آن را از عثمان خریده و تمام آن را یکجا وقف کرد. ( از معجم البلدان ).


کلمات دیگر: