کلمه جو
صفحه اصلی

منزلق

عربی به فارسی

هواپيماي بي موتور


فرهنگ فارسی

لغزان و قابل لغزش .

لغت نامه دهخدا

منزلق. [ م ُ زَ ل ِ ] ( ع ص ) لغزان و قابل لغزش. ( ناظم الاطباء ) ( از اشتینگاس ) ( از فرهنگ جانسون ).


کلمات دیگر: