کلمه جو
صفحه اصلی

واقعه طلبی

فرهنگ فارسی

۱ - حادثه جویی فتنه انگیزی . ۲ - جنگجویی .

لغت نامه دهخدا

واقعه طلبی. [ ق ِ ع َ / ع ِ طَ ل َ] ( حامص مرکب ) حادثه جوئی. ماجراجوئی. فتنه انگیزی.


کلمات دیگر: