کلمه جو
صفحه اصلی

چینی پارچ

فرهنگ فارسی

دهیست از دهستان شهریاری بخش چهار دانگه شهرستان ساری .

لغت نامه دهخدا

چینی پارچ. ( اِخ ) دهی است از دهستان شهریاری بخش چهاردانگه شهرستان ساری. در 34هزارگزی جنوب خاوری بهشهر واقع است کوهستانی و جنگلی است. 40 تن سکنه دارد از رودخانه نکا و چشمه آبیاری میشود. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3 ).


کلمات دیگر: