کلمه جو
صفحه اصلی

دلیل گرفتن

فرهنگ فارسی

استدلال . نتیجه گرفتن .

لغت نامه دهخدا

دلیل گرفتن. [ دَ گ ِ رِ ت َ ] ( مص مرکب ) استدلال. ( از دهار ). دلیل کردن. || نتیجه گرفتن. نتیجه حاصل کردن. || راهبر و راهنما بدست آوردن. ( ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: