کلمه جو
صفحه اصلی

طغرل شاه

فرهنگ فارسی

محیی الدین شاه بن محمد شاه نهمین از خاندان سلجوقیان کرمان ( جل.۵۵۱ ه.ق ./ ۱۱۵۶ م . -ف. ۵۶۴ ه.ق ./ ۱۱۶۷ م . ).
ابن محمد از طبقه دوم سلاجقه لقبش ملک مغیث الدین بحکم وصیت پدر مالک تخت و افسر شد و دوازده سال حکومت کرد و در سنه اثنی و ستین و خمسمائه وفات یافت .

لغت نامه دهخدا

طغرلشاه. [ طُ رِ / رُ ] ( اِخ ) ابن محمد. از طبقه دوم سلاجقه ، لقبش ملک مغیث الدین. بحکم وصیت پدر مالک تخت و افسر شد ودوازده سال حکومت کرد ( در کرمان ) و در سنه اثنی و ستین و خمسمائة ( 562 هَ. ق. ) وفات یافت. ( حبیب السیرچ خیام ج 2 ص 537 ). لین پول در تاریخ طبقات سلاطین اسلام لقب محمد پدر طغرلشاه را مغیث الدین و لقب خود او را محیی الدین آورده است. ( طبقات سلاطین اسلام ص 136 ).

دانشنامه عمومی

طغرل شاه (سلجوقیان کرمان). محی الدنیا و الدین طغرل شاه، هشتمین حاکم قاوردی کرمان و پسر محمدشاه یکم است که بعداز مرگ پدر در سال ۵۵۱ هجری به قدرت رسید. در طول حکومت وی تجارت و اقتصاد گسترش و رونق فراوانی گرفت و توجه به رعایا بیش از پیش شد. وی سرانجام در سال ۵۶۳ هجری درگذشت تا دوران آشفتگی و زوال آل قاورد فرا رسد.


کلمات دیگر: