کلمه جو
صفحه اصلی

گولیوس

فرهنگ فارسی

یعقوب خاور شناس هلندی ( و . ۱۵۹۱ - ف . ۱۶۶۷ م . ) . مهمترین تالیفات او [ فرهنگ عربی به لاتینی ] است که بسال ۱۶۵۳ م . در لیدن بطبع رسید .
یعقوب . مستشرق هلندی که در سالهای ( ۱۶۶۷ - ۱۵۹۶ ) میزیسته و مهمترین مولفات او فرهنگ عربی به لاتینی است که در ۱۶۵۳ در لیدن بطبع رسید .

لغت نامه دهخدا

گولیوس. [ گ ُ ] ( اِخ ) پترس. مستشرق هلندی است که به نام سلستین معروف گردید و برای رسیدگی به اوضاع مسیحیان در سال 1670 م. به هند مسافرت نمود. و در سورات هندوستان درگذشت و کتاب ( اقتدای به مسیح ) را به زبان عربی ترجمه نمود.

گولیوس. [ گ ُ ] ( اِخ ) یاکوب. مستشرق هلندی که در سالهای ( 1596-1667 م. ) میزیسته و مهمترین مؤلفات او فرهنگ عربی به لاتینی است که در 1653 م. در لیدن به طبع رسید.

گولیوس . [ گ ُ ] (اِخ ) پترس . مستشرق هلندی است که به نام سلستین معروف گردید و برای رسیدگی به اوضاع مسیحیان در سال 1670 م . به هند مسافرت نمود. و در سورات هندوستان درگذشت و کتاب (اقتدای به مسیح ) را به زبان عربی ترجمه نمود.


گولیوس . [ گ ُ ] (اِخ ) یاکوب . مستشرق هلندی که در سالهای (1596-1667 م .) میزیسته و مهمترین مؤلفات او فرهنگ عربی به لاتینی است که در 1653 م . در لیدن به طبع رسید.کلمات دیگر: