کلمه جو
صفحه اصلی

amylopsin


(فیزیولوژی) آمیلوپسین (آمیلاز مترشحه از لوزالمعده)

انگلیسی به فارسی

(فیزیولوژی) آمیلوپسین (آمیلاز مترشحه از لوزالمعده)


آمیلوپسین


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
• : تعریف: an enzyme produced by the pancreas, capable of converting starch into sugar.

• enzyme which converts starch into sugar (biochemistry)

دیکشنری تخصصی

[علوم دامی] امیلوپسین ؛ نامی ویژه برای آمیلاز پانکراس .


کلمات دیگر: