کلمه جو
صفحه اصلی

hydruria

انگلیسی به انگلیسی

• (medicine) polyuria, excessive urination

دیکشنری تخصصی

[بهداشت] آب ادراری


کلمات دیگر: