کلمه جو
صفحه اصلی

denistall


کامپیوتر : کنار گذاشتن یک برنامه یا دستگاه سخت افزارى از سرویس دهى

دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] کنار گذاشتن یک برنامه یا دستگاه سخت افزاری از سرویس دهی


کلمات دیگر: