کلمه جو
صفحه اصلی

stretch


معنی : دوره، بسط، کوشش، قطعه، اتساع، ارتجاع، خط ممتد، مدت، امتداد دادن، کش دادن، کش امدن، کش اوردن، گشاد شدن، طولانی کردن، بسط دادن، کشیدن، منبسط کردن
معانی دیگر : (دست یا پا یا بدن یا شاخه و غیره را) دراز کردن، (خود را) کشیده کردن، دراز کشیدن، دراز به دراز خوابیدن یا خواباندن، لمیدن، گستردن، گسترده شدن یا کردن، ادامه داشتن، رسیدن، کش آمدن، (به ویژه معنی چیزی را) کش دادن، غلو کردن، تحریف کردن، صرفه جویی، کشاندن، امساک کردن، آویختن، (کفش و جامه و غیره) گشاد شدن، فراخ شدن، گسترش، گستردگی، گستره، راسته، راستا، تکه، زمان، بار، دفعه، برهه، دوره ی خدمت، دوره ی زندان، کشسانی، کشداری، حالت ارتجاعی، کشباف، - کش، رجوع شود به: homestretch، مسیر، جهت، قطعه زمین

انگلیسی به فارسی

کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن


سط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت


کش آمدن، بسط، قطعه، اتساع، ارتجاع، خط ممتد، کوشش، دوره، مدت، کشیدن، بسط دادن، امتداد دادن، منبسط کردن، کش امدن، کش اوردن، کش دادن، گشاد شدن، طولانی کردن


انگلیسی به انگلیسی

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: stretches, stretching, stretched
(1) تعریف: to lengthen or extend (the body or limbs) to the full length.
مترادف: expand
مشابه: elongate, extend, lengthen, open, spread, unfold

- You should stretch your legs both before and after you run.
[ترجمه ali ahtamikia] شما باید قبل و بعد دویدن به هردو پایتان کشش بدید .
[ترجمه ترگمان] باید قبل از اینکه فرار کنی، پاهاتو باز کنی
[ترجمه گوگل] شما باید قبل و بعد از اجرای پاها خود را بکشید

(2) تعریف: to cause to extend or reach from one point to another.
مترادف: extend, string
مشابه: connect

- The repairmen stretched a wire from the pole to the house.
[ترجمه nemat pahlevani] تعمیرکار سیم را از تیرک به خانه کشید.
[ترجمه ترگمان] The سیم را از تیرک به سوی خانه دراز کرد
[ترجمه گوگل] تعمیر کنندگان سیم از قطب به خانه کشیدند

(3) تعریف: to reach out or extend (the arm or hand).
مترادف: extend
متضاد: retract, withdraw
مشابه: offer, protract, put out, reach out

- He stretched his hand out to help me.
[ترجمه selena] او برای کمک به من دستشو دراز کرد
[ترجمه ترگمان] دستش را دراز کرد تا به من کمک کند
[ترجمه گوگل] او دستم را برای کمک به من کشید

(4) تعریف: to pull or draw tightly; make taut.
مترادف: draw, tauten
متضاد: relax
مشابه: strain, tense

- We stretched the tent over its poles.
[ترجمه ترگمان] ما چادر را روی تیرک کشیدیم
[ترجمه گوگل] ما چادر را بر روی قطبهایش کشیدیم

(5) تعریف: to cause to lengthen or widen.
مترادف: broaden, elongate, lengthen, widen
متضاد: compress
مشابه: distend, enlarge, expand, prolong, protract, pull, spread

- He stretched his chewing gum into long strings.
[ترجمه ترگمان] او آدامس را کش و قوسی داد و به رشته های بلندی تبدیل شد
[ترجمه گوگل] او آدامس جویدن را به رشته های طولانی کشید

(6) تعریف: to cause to serve beyond the usual limits; tax unduly.
مترادف: overtax, strain
مشابه: exhaust, overburden, overwork

- The repairs seriously stretched our budget.
[ترجمه ترگمان] تعمیرات به طور جدی بودجه ما را کش می داد
[ترجمه گوگل] تعمیرات به طور جدی بودجه ما را گسترش داد

(7) تعریف: to strain to the maximum extent.
مترادف: strain
مشابه: bend, challenge, exert, push

- To finish the project they will need to stretch themselves.
[ترجمه ترگمان] برای اتمام پروژه، آن ها باید خود را گسترش دهند
[ترجمه گوگل] برای تکمیل پروژه، باید خودشان را بکشند
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to extend over an area or in a certain direction.
مترادف: extend, reach
مشابه: carry, come, go, hang, range, run, sprawl, spread

- The Silk Road stretched from southern Europe into China.
[ترجمه ترگمان] جاده ابریشم از جنوب اروپا به چین کشیده شده است
[ترجمه گوگل] جاده ابریشم از جنوب اروپا به چین گسترش یافت

(2) تعریف: to lie down; recline fully.
مترادف: lie down, recline
مشابه: lie, loll, lounge, sprawl

- He stretched out on the couch for a nap.
[ترجمه ترگمان] روی کاناپه دراز کشید تا چرتی بزند
[ترجمه گوگل] او بر روی نیمکت نشسته بود

(3) تعریف: to have the capability of being stretched.
مشابه: expand, extend, lengthen, spread

- This elastic stretches easily.
[ترجمه ترگمان] این کشش به راحتی گسترش می یابد
[ترجمه گوگل] این الاستیک کشش به راحتی

(4) تعریف: to become lengthened or widened.
مترادف: broaden, lengthen, widen
مشابه: distend, elongate, expand, spread

- These jeans have stretched in the knees.
[ترجمه ترگمان] این شلوار جین رو زانوهات افتاده
[ترجمه گوگل] این شلوار جین در زانوها کشیده شده است
- The shoes had been a little tight, but they stretched.
[ترجمه ترگمان] کفش هایش کمی تنگ بود، اما کش و قوسی به خود داده بودند
[ترجمه گوگل] کفش کمی تنگ شده بود، اما آنها کشیده بودند

(5) تعریف: to extend over a certain time period.
مترادف: reach, span
مشابه: continue, endure, extend, last, persist, range

- The queen's reign stretched over nearly seven decades.
[ترجمه ترگمان] سلطنت ملکه تقریبا هفت دهه طول کشید
[ترجمه گوگل] سلطنت ملکه تقریبا هفت دهه به طول انجامید

(6) تعریف: to flex one's muscles and extend one's limbs.

- She yawned and stretched as she got out of bed.
[ترجمه ترگمان] وقتی از رختخواب بیرون آمد، خمیازه ای کشید و کش و قوسی به بدنش داد
[ترجمه گوگل] او از خواب بیدار شد و خمیازه کشید
- The cat had been sleeping but now rolled onto its side and stretched.
[ترجمه ترگمان] گربه خوابیده بود، اما حالا پهلو به پهلو چرخید و کش و قوسی به بدنش داد
[ترجمه گوگل] گربه خواب بود، اما در حال حاضر بر روی آن بریده و کشیده شده است
اسم ( noun )
مشتقات: stretchable (adj.), stretchability (n.)
(1) تعریف: the act of stretching.
مترادف: expansion
مشابه: reach

- We always do our stretches at the beginning of the ballet class.
[ترجمه ترگمان] ما همیشه در آغاز کلاس باله کار خود را انجام می دهیم
[ترجمه گوگل] ما در ابتدای کلاس باله همواره تمرینات خود را انجام می دهیم

(2) تعریف: the condition of being stretched.
مترادف: expansion

- She was annoyed when she saw the stretch of the material.
[ترجمه ترگمان] وقتی کشش مواد را دید ناراحت شد
[ترجمه گوگل] هنگامی که او کشش مواد را مشاهده کرد، مزاحم شد

(3) تعریف: a continuous expanse or distance.
مترادف: expanse, reach, sweep
مشابه: extent, run, sheet, spread

- Who owns that stretch of land along the river?
[ترجمه ترگمان] کیست که صاحب آن سرزمین در کنار رودخانه است؟
[ترجمه گوگل] چه کسی آن زمین را در امتداد رودخانه بنا می کند؟

(4) تعریف: the degree to which something can be stretched; elasticity.
مترادف: elasticity, give, stretchiness
مشابه: spring

- These shoelaces have a short stretch.
[ترجمه ترگمان] این بند کفش کوتاه است
[ترجمه گوگل] این زنجیرها یک کشش کوتاه دارند

(5) تعریف: a continuous or extended period of time.
مترادف: period, while
مشابه: run, space

- I haven't seen them for a long stretch.
[ترجمه ترگمان] مدت زیادی است که آن ها را ندیده ام
[ترجمه گوگل] من آنها را برای کشیدن طولانی ندیده ام

(6) تعریف: a prison term.

- He was in for a ten-year stretch.
[ترجمه ترگمان] او برای مدت ده سال در آنجا بود
[ترجمه گوگل] او برای یک دوره 10 ساله بود

• act of stretching; condition of being stretched; large expanse; stretchiness, elasticity; duration of time; period of imprisonment
draw out to the full length, extend, elongate; be extended; reach out; pull, make taut; strain; be pulled; be elongated; lie down; extend over a certain period of time, span
something that stretches over a particular area or distance is present or exists in that area or for the distance specified.
a stretch of land or water is an area of it.
when you stretch, you hold your arms or legs out straight and tighten your muscles.
a stretch of time is a period of time.
when something soft or elastic stretches or is stretched, it is pulled until it becomes tight.
stretch material can be stretched.
if someone's money or resources are stretched, they have hardly enough for their needs.
if a job or task stretches you, it makes you use all your energy or skills.
if you say that something is not true or possible by any stretch of the imagination, you mean that you think it is completely untrue or absolutely impossible.
if you stretch out or if you stretch yourself out somewhere, you lie there with your legs and body in a straight line.
if you stretch out a part of your body, you hold it out straight.

دیکشنری تخصصی

[سینما] کشش
[عمران و معماری] کش آمدن - کشیده شدن
[کامپیوتر] کش دادن، امتداد دادن - زیاد کردن بعد افقی و عمودی یک شیء . برای استفاده از ماوس در امتداد دادن محاوره ای یک شیء انتخاب شده، یکی از گیره های نقاط میانی کادر را می کشیم . بر خلاف scale که نسبت طول به عرض شیء را ثابت نگه می دارد.
[نساجی] کشش طولی یا عرضی پارچه - کشش الیاف ویا نخ
[ریاضیات] امتداد دادن، کشیدن، یازیدن، یازه

مترادف و متضاد

دوره (اسم)
space, course, age, era, period, term, cycle, set, periodicity, periphery, stretch, spell, circuit, stadium, epoch, felly

بسط (اسم)
amplification, extension, development, expansion, stretch, auxesis, outspread, outstretch

کوشش (اسم)
labor, scramble, tug, effort, assay, stretch, attempt, trial, try, endeavor, strain, bustle, fist, muss

قطعه (اسم)
section, tract, lump, bit, part, share, portion, lot, passage, stretch, fragment, segment, mainland, block, panel, piece, goblet, dab, bloc, plank, slab, plat, plot, doit, internode, nugget, pane, snip

اتساع (اسم)
stretch, dilatation, dilation

ارتجاع (اسم)
restitution, stretch

خط ممتد (اسم)
stretch

مدت (اسم)
interval, life, outage, tract, length, time, period, term, stretch, patch, interspace, duration, usance

امتداد دادن (فعل)
stretch, elongate, protract, prolong, prolongate, eke out

کش دادن (فعل)
stretch, strain, protract

کش امدن (فعل)
stretch

کش اوردن (فعل)
stretch

گشاد شدن (فعل)
stretch

طولانی کردن (فعل)
stretch, extend, imp, lengthen, elongate, prolong, prolongate, draw out, stretch out

بسط دادن (فعل)
enlarge, stretch, expand, produce, develop, heighten

کشیدن (فعل)
trace, figure, heave, string, stretch, drag, pluck, draw, haul, weigh, pull, avulse, drain, strap, lave, suffer, subduct, thole, shove, chart, plot, experience, lengthen, hale, drawl, entrain, evulse, snick, magnetize, trawl

منبسط کردن (فعل)
amplify, stretch, expand, broaden, dilate, distend, extend

expanse


Synonyms: amplitude, area, branch, breadth, bridge, compass, dimension, distance, expansion, extension, extent, gamut, length, orbit, proliferation, purview, radius, range, reach, region, scope, space, span, spread, sweep, tract, wing


period of time


Synonyms: bit, continuance, duration, extent, length, run, space, span, spell, stint, term, time, while


extend, elongate


Synonyms: amplify, branch out, bridge, burst forth, cover, crane, develop, distend, drag out, draw, draw out, expand, fill, go, grow, inflate, lengthen, lie out, magnify, make, make taut, make tense, open, overlap, pad, prolong, prolongate, protract, pull, pull out, pyramid, rack, range, reach, recline, repose, run, shoot up, span, spin out, spread, spread out, spring up, strain, string out, swell, tauten, tighten, unfold, unroll, widen


Antonyms: compress, concentrate


جملات نمونه

stretch material

پارچه‌ی کش‌دار


1. stretch material
پارچه ی کشدار

2. stretch (or bend) the rules
مقررات را کش دادن،تبعیض قایل شدن

3. stretch (or strain) a point
ارفاق کردن،مستثنی کردن،(مقررات و غیره) شل گرفتن

4. stretch one's legs
قدم زدن (به ویژه پس از مدت ها عدم تحرک)،راه رفتن

5. a stretch of thin wire
یک تکه سیم باریک

6. a stretch shirt
پیراهن کشی

7. to stretch a budget
در بودجه صرفه جویی کردن

8. to stretch pipes across a continent
در سرتاسر اقلیم لوله کشیدن

9. to stretch sheets of paper to dry
صفحات کاغذ را برای خشک شدن پهن کردن (گستردن)

10. to stretch the rules
مقررات را به سود خود تفسیر کردن (کش دادن)

11. to stretch the sugar for two meals
شکر را با صرفه جویی برای دو خوراک مصرف کردن

12. to stretch the truth
واقعیت را تحریف کردن

13. to stretch wire between two telephone wires
میان دو تیر تلفن سیم کشیدن

14. a long stretch of the pipeline
قطعه ای طولانی از خط لوله

15. during a long stretch of time
طی یک دوره ی طولانی از زمان

16. her stomach had stretch marks from childbearing
به خاطر زایمان،پوست شکمش جای ترک خوردگی داشت.

17. he did a short stretch in the navy
در نیروی دریایی مدت کمی خدمت کرد.

18. he served a ten-year stretch for stealing
به خاطر دزدی ده سال در زندان بود.

19. the oil pipeline will stretch some 20 miles
لوله ی نفت حدود 20 میل طول خواهد داشت.

20. not even by the longest stretch of imagination
نه حتی با نهایت گسترش قدرت تخیل

21. old rubber band loses its stretch
نوار کش کهنه کشسانی خود را از دست می دهد.

22. after a while these shoes will stretch
پس از مدتی این کفش ها گشاد خواهند شد.

23. he used to write for ten hours at a stretch
او عادت داشت هر بار ده ساعت چیز بنویسد.

24. I walked up and down the aisle to stretch my cramped muscles.
[ترجمه ترگمان]از راهرو بالا رفتم تا عضلات منقبض مرا کش بروند
[ترجمه گوگل]من به سمت بالا و پایین راهپیمایی رفتم تا عضلات تنگ امتداد پیدا کنم

25. We looked to our right and saw a stretch of the rice fields.
[ترجمه ترگمان]به سمت راست مان نگاه کردیم و کمی از مزارع برنج را دیدیم
[ترجمه گوگل]ما به سمت راست نگاه کردیم و کششی از زمینه های برنج را دیدیم

26. Breathe in through your nose as you stretch up.
[ترجمه ترگمان]وقتی داری کشش میدی از دماغت نفس بکش
[ترجمه گوگل]نفس کشیدن از طریق بینی خود را به عنوان کشش

27. That elastic band will snap if you stretch it too far.
[ترجمه ترگمان] اگه تا الان کشش بدی، این گروه elastic داغون میشه
[ترجمه گوگل]این گروه الاستیک اگر شما آن را بیش از حد کشیدید، ضربه بزنید

28. The runners rounded into the home stretch.
[ترجمه ترگمان]دوندگان وارد محوطه خانه شدند
[ترجمه گوگل]دوچرخهسواران به محوطه خانه متصل می شوند

29. Relax your stomach muscles, then stretch again.
[ترجمه ترگمان]عضلات شکم خود را آرام کنید، سپس دوباره دراز بکشید
[ترجمه گوگل]عضلات شکم را آرام کنید، سپس دوباره بکشید

30. The car was dumped in a stretch of wasteland in the south of the city.
[ترجمه ترگمان]خودرو در زمین های بایر در جنوب شهر رها شد
[ترجمه گوگل]این خودرو در بخش کوچکی در جنوب شهر تخلیه شد

He stretched his hand toward me.

دست خودش را به سوی من دراز کرد.


He stretched his legs on the bed.

پاهای خود را روی بستر دراز کرد.


Kamalli yawned and stretched himself.

کمالی دهان‌دره کرد و بدن خود را کشید.


The gunshot stretched him dying on the beach.

گلوله او را روی ساحل به حال مرگ فرو افکند.


They stretched him in the coffin and pulled a cloth over him.

او را در تابوت دراز به دراز خواباندند و یک پارچه رویش کشیدند.


I took my shoes off and stretched on the sofa.

کفش‌های خود را در آوردم و روی کاناپه دراز کشیدم.


The tree had stretched its branches over the cabin.

درخت شاخه‌های خود را برفراز کلبه گسترده بود.


The field stretches all the way to the river.

مزرعه درست تا لب رودخانه ادامه دارد.


The oil pipeline will stretch some 20 miles.

لوله‌ی نفت حدود 20 میل طول خواهد داشت.


(F. Bacon) the understanding must be stretched to take in the image of the universe.

برای درک تصویر کائنات لازم است که قدرت تفهیم را گسترش بدهیم.


to stretch sheets of paper to dry

صفحات کاغذ را برای خشک شدن پهن کردن (گستردن)


during the years stretching ahead of us

در طی سنواتی که در پیش ما گسترده‌اند


Rubber stretches easily.

لاستیک به‌آسانی کش می‌آید.


He stretches the meaning of this word too much.

او معنی این واژه را خیلی کش می‌دهد.


to stretch the truth

واقعیت را تحریف کردن


to stretch the rules

مقررات را به سود خود تفسیر کردن (کش دادن)


to stretch a budget

در بودجه صرفه‌جویی کردن


to stretch the sugar for two meals

شکر را با صرفه‌جویی برای دو خوراک مصرف کردن


to stretch wire between two telephone wires

میان دو تیر تلفن سیم کشیدن


to stretch pipes across a continent

در سرتاسر اقلیم لوله کشیدن


A curtain was stretched across the window.

پرده‌ای در راستای پنجره آویخته شده بود.


Some woven shirts stretch, others shrink.

برخی پیراهن‌های بافته گشاد می‌شوند و برخی دیگر تنگ می‌شوند.


After a while these shoes will stretch.

پس از مدتی این کفش‌ها گشاد خواهند شد.


a long stretch of the pipeline

قطعه‌ای طولانی از خط لوله


not even by the longest stretch of imagination

نه حتی با نهایت گسترش قدرت تخیل


a stretch of thin wire

تکه‌ای سیم باریک


stretches of woodland dotted with lakes

گستره‌هایی از جنگل دارای دریاچه‌های زیاد


stretches of narrative

بخش‌هایی از داستان


Abbas believed in regular stretches of work.

عباس به زمان‌های مرتب برای کار کردن اعتقاد داشت.


He used to write for ten hours at a stretch.

او عادت داشت هر بار ده ساعت چیز بنویسد.


during a long stretch of time

طی دوره‌‌ای طولانی از زمان


He did a short stretch in the navy.

در نیروی دریایی مدت کمی خدمت کرد.


He served a ten-year stretch for stealing.

به‌خاطر دزدی ده سال در زندان بود.


Old rubber band loses its stretch.

نوار کش کهنه کشسانی خود را از دست می‌دهد.


a stretch shirt

پیراهن کشی


پیشنهاد کاربران

به صورت ممتد، پیوسته، مستمر، مداوم و بدون وقفه ( از نظر زمانی )

Adjective :
کِشسان
کِش آمدنی
لباس یا ماده ای که خاصیت کشسانی یا الاستیکی دارد و پس از این که کِشیده می شود و ابعاد آن تغییر می یابد، دوباره به شکل و اندازه ی اولیه خود برمی گردد.

گستره آبی یا خاکی

《 پارسی را پاس بِداریم》
stretch
هَم ریشه با گُستَردَن :
گُستَردَن : گُ - ستَر - د - اَن
گُ : پارسی باستان : وی = جُدا ، پَخش
سِتَر : سِ - تَر/تَرا = به بیرون وَ به سویی
د : نِشانِ گُزَشته
اَن : کُنَنده
سِتَرَک = setarak = stretch
آلمانی : strecken ( اِشترِکِن )
☆ واژه ها یِ زیر با سِتاکِ " سِتَر " هَم ریشه اَند:
بَستَر ( پَهن کَرده ، اَنداخته ) ، ب پیش وَند فِشارَندِگی وَ اَنجامِ کار
خاکِستَر : خاک - اِستَر : خاکِ پَخش شُده

ارتقا دادن

جا ساز کردن

مجبور کردن یک فرد به استفاده از تمام مهارت، توانایی ها و یا هوش خودش.

گسترده شدن

The act of putting your arms or legs out straight and contracting your muscles.

تمرین کششی انجام دادن

به طول انجامیدن

پهنه، ناحیه، منطقه، قواره، عرصه، محوطه، دامنه، حوزه، فضا

کش آمدن ، منبسط کردن
Push out a part of body as far as possible

کشسان

[ دست و پا و غیره ] کشیدن ، کش آوردن 💦💦
It's important to stretch before you exercise
مهم است قبل از اینکه ورزش کنید [ دست و پاهایتان ] را کش بیاورید
زبان 95 ، تجربی 94 ، ریاضی 93 ، انسانی 93 ، هنر 90 و. . .

غلوآمیز، اغراق آمیز

make/become bigger/looser ( oxford )

1کش امدن:rubber stretches when you pull it
2گستراندن:he stretched out his arms to embrace her
3حرکت کششی انجام دادن:it’s good idea to stretch before you do vigorous exercise
4امتداد داشتن/دادن:a huge cloud of dense smoke stretched across horizon
5فرا تر از حد معمول رفتن: buying a new dishwasher will really stretch our budget
*noun
1گستره، ( در زمانی ی دوره ادامه دار ) we had a long stretch of days with sub zero temperatures last month
2حرکت کششی: i always have a good stretch when I get up in the morning

در رابطه با قوانین و محدودیت ها به معنی نادیده گرفتن اونا
This once, I’ll stretch the rules and let you leave work early

Stretch Goals
اهداف بلند پروازانه

زیاده روی کردن

تلاش کردن

معانی های دیگر
قطعه ( زمین )
دوره، مدت
خط ممتد

Challenge, Tets به چالش کشیدن

�به یک معنی� پستی و بلندی، فراز و نشیب

کش امدن.

گستره، گستردگی ( ناحیه ای در خشکی یا آب )

پرورش دادن
تقویت مردن

کشسان ، کشدار ، خط ممتد ( مانند خطوط میان جاده ) ،
پیوسته

مدت، زمان، دوره

گسترانیده شدن

کنار گذاشتن
Stretch your limits = محدودیت ها تو کنار بزار

نرمش:ورزش


کلمات دیگر: