کلمه جو
صفحه اصلی

kodachrome

دیکشنری تخصصی

[سینما] کداکروم [نوعی فیلم رنگی ریورسال 8 و 16 م م ] - فیلم عکاسی برای تهیه اسلاید - فیلم رنگی


کلمات دیگر: