کلمه جو
صفحه اصلی

metering


علوم هوایى : اندازه گیرى

انگلیسی به فارسی

اندازه گیری


دیکشنری تخصصی

[بهداشت] اندازه گیری - پیمایش
[پلیمر] ناحیه سنجش در اکسترودر

پیشنهاد کاربران

سنجش


کلمات دیگر: