کلمه جو
صفحه اصلی

قاسم عیانی

فرهنگ فارسی

رجوع به قاسم منصور شود

لغت نامه دهخدا

قاسم عیانی. [ س ِ م ِ ع ِ ] ( اِخ ) رجوع به قاسم منصور شود.


کلمات دیگر: