کلمه جو
صفحه اصلی

amphistegina

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] آمفیستگینا ،از روزنه داران شبیه نومولیت


کلمات دیگر: