کلمه جو
صفحه اصلی

vitriphyric

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] اصطلاحی که در حال حاضر منسوخ است و توسط کراس و همکاران (ص703، 1906) برای بافت یک سنگ آذرین پورفیرتیکی به کار رفت که در آن زمینه بطور میکروسکوپی، شیشه ای است. - مقایسه شود با: ویتروفریک.


کلمات دیگر: