کلمه جو
صفحه اصلی

chmod

دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] فرمان UNIX برای تغییر اجازه های فایل برای دیدن نمونه های کاربردی. نگاه کنید به PERMISSION


کلمات دیگر: