کلمه جو
صفحه اصلی

قاسم زیدی

فرهنگ فارسی

رجوع به قاسم بن محمد بن علی شود

لغت نامه دهخدا

قاسم زیدی. [س ِ م ِ زَ ] ( اِخ ) رجوع به قاسم بن محمدبن علی شود.


کلمات دیگر: