کلمه جو
صفحه اصلی

greasepaint


معنی : گریمور تاتر، صورت گر تماشاخانه
معانی دیگر : آمیزه ای از رنگ و گریس (که بازیگران برای آرایش به صورت می مالند)، گریم تئاتر، رنگ روعنی برای رنگ کردن صورت بازیگران

انگلیسی به فارسی

گریمور تاتر، صورت گر تماشاخانه


رنگ روغن، گریمور تاتر، صورت گر تماشاخانه


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
• : تعریف: theatrical makeup that is a mixture of grease and a pigment, used by clowns, stage actors, and the like.

• makeup used by actors
greasepaint is an oily substance used by actors as make-up.

دیکشنری تخصصی

[سینما] فن [برای آرایش چهره ]

مترادف و متضاد

گریمور تاتر (اسم)
greasepaint

صورتگر تماشاخانه (اسم)
greasepaint


کلمات دیگر: