کلمه جو
صفحه اصلی

calconitre

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نگهدارنده آهک


کلمات دیگر: