کلمه جو
صفحه اصلی

calclacite

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نوعی کانی - فرمول شیمیایی: Ca[Cl2/CH3COO]•10(H2O) - این کانی"استات کلرید کلسیم"نام دارد و به عنوان شوره زن فیبری، بر روی گونه های موزه آهکی یافت می شود.


کلمات دیگر: