کلمه جو
صفحه اصلی

calcimorphic

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] به یک خاک بین یا درون منطقه ای که خصوصیات آن، منعکس کننده اثر فرآیند کلستی شدن بر روی پیشرفت آن دارد، می باشد. مثال هایی از خاکهای کلسیمورف: خاک جنگلی قهوه ای (brown forest) و خاکهای رندزینا است.


کلمات دیگر: